Termine 2017

Februar

10.02.2017 – 12.02.2017 Goshin Kumite I – V  im Budokan Bensheim

März

24.03.2017 – 26.03.2017 Danshakai 1 im Budokan Bensheim

April

07.04.2017 – 09.04.2017 Kakie im Budokan Bensheim

Mai

12.05.2017 – 14.05.2017 Bassai Dai & Oyo im Budokan Bensheim

19.05.2017 – 21.05.2017 Kobudo – Bo und Hanbo im Budokan Bensheim

27.05.2017 Karate Prüfung

Juni

16.06.2017 – 18.06.2017 Kihon im Budokan Bensheim

August

September

15.09.2017 – 17.09.2017 Danshakai 2 im Budokan Bensheim

Oktober

09.10.2017 – 13.10.2017 TL – BSK im Budokan Bensheim im Budokan Bensheim

14.10.2017 Kyu-Prüfungen für Karate, Kobudo & Ninjutsu – ERWACHSENE im Budokan Bensheim

November

10.11.2017 – 12.11.2017 Von Kihon zu Jiyu waza im Budokan Bensheim

Dezember

09.12.2017 Weihnachtsfeier